ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน


TKS ได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ในงาน CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story for Sustainability ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี

คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)

คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ขอภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดย พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของกลุ่ม TKS ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัท T.K.S ได้เข้ารับการอบรมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของกลุ่ม TKS ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะนำเอามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปกำกับดูแลและสนับสนุนมาตรานี้อย่างจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

เรื่อง การอบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในระดับหัวหน้างาน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 มีการจัดอบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในระดับหัวหน้างาน เพื่อให้หัวหน้างานได้ตระหนักถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัททีเคเอสและนำความรู้ที่ได้อบรมในครั้งนี้ ไปถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการสื่อสารที่ทั่วถึงทั้งองค์กร

เรื่อง การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี 2562

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 มีการจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2562 ในหัวข้อ แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัททีเคเอส ในการอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การแจ้งเบาะแส และมาตรการการคุ้มครอง เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ตระหนักถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัททีเคเอส

จดหมายขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโนบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ด้วยบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามหลักการกํากับดูแล กิจการที่ดี