กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลเสียต่อชื่อเสียงทางด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนภายใต้ " โครงการแนวร่สมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" เพื่อเป็นแนวทางในจการปฎิบัติ รวมทั้งสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฎิบัติงานร่วมกัน