เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 มีการจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2562 ในหัวข้อ แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัททีเคเอส ในการอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การแจ้งเบาะแส และมาตรการการคุ้มครอง เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ตระหนักถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัททีเคเอส