เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 มีการจัดอบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในระดับหัวหน้างาน เพื่อให้หัวหน้างานได้ตระหนักถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัททีเคเอสและนำความรู้ที่ได้อบรมในครั้งนี้ ไปถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการสื่อสารที่ทั่วถึงทั้งองค์กร