เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัท T.K.S ได้เข้ารับการอบรมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของกลุ่ม TKS ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะนำเอามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปกำกับดูแลและสนับสนุนมาตรานี้อย่างจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ