ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ในงาน CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story for Sustainability ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีการดำเนินกิจการที่ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าและบริการเป็นสำคัญ