กรรมการบริษัท


- คณะกรรมการบริษัทนายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการบริษัท

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ

- คณะกรรมการตรวจสอบนางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนายขรรค์ ประจวบเหมาะ

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายภาคภูมิ ภูอุดม

ตำแหน่ง

 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่ง

 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเชิดสกุล อ้นมงคล

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

- คณะกรรมการบริหารนายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการบริหาร

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหาร

นายภาคภูมิ ภูอุดม

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหาร