จากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2565 จะยังคงเป็นปีของการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของ โควิด 19 และมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นเป็นลําดับ หากเทียบ กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่ฟื้นตัว ช้า เพราะมีสัดส่วนการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวสูง พิษจากโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจซบเซามากว่า 2 ปี แม้ว่าการเข้าสู่ยุคดิจิทัล จะเป็นกระแสที่ตําเนินมาระยะหนึ่งแล้ว แต่การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญและบทบาทของโลกดิจิทัลในการดาเนิน ชีวิตของคนจํานวนมาก ดังนั้น ในระยะติดไปเราจะได้เห็นการลงทุนและ การแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่เข้มข้นขึ้น

กลยุทธ์การดําาเนินงานในปี 2565 ภาพธุรกิจของ TKS จะ เปลี่ยนไปเป็น Tech Ecosystem Builder มากขึ้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น การปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนา นวัตกรรมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ปรับโครงสร้าง องค์กรในกลุ่มบริษัทให้เกิดผลผนึกทั้งด้านการพัฒนาตลาดและ ผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันโดยรวม สําหรับรักษาฐานลูกค้าเดิมควบคู่ไปกับการหา พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ และยังคงเดินหน้าในการลงทุนต่อเนื่อง เพื่อบรรลุกลยุทธของบริษัทและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ปัจจุบันถือว่า TKS เดินมาถูกทาง ด้วยสถานการณ์โควิดท่าให้ บริษัทเราเข้มแข็งมากขึ้น

ส่วนภาพรวมผลการดําาเนินงานยังเป็นไปตามที่คาดTKS ให้ความสนใจที่จะร่วมเข้าชื้อและควบรวมกิจการใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม เพิ่ม ต่อยอดธุรกิจและสร้างความแข็งแกร่ง แต่ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของ ดีลนั้นๆ โดยไม่ได้จํากัดโอกาสในการลงทุน

สาหรับการลงทุนผ่าน บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จํากัด ในปี 2565 มีโอกาสเห็นการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากการลงทุนใน Dezpax สตาร์ทอัพบรรจุภัณฑ์ อาหาร-เครื่องดื่ม บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนสตาร์ทอัพ อย่างต่อเนื่อง ที่ค่าเนินธุรกิจสายเทคโนโลยี Digital Transformation เพื่อเปิดประตูสู่ธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของโลกในอนาคต มีการกระจายการ ลงทุนไปยังธุรกิจเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีอย่างการ ลงทุนในบริษัท เมโทรชิลเด็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ MSC และ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ AIT ถือเป็นการเติมเต็มศักยภาพ Tech Ecosystem Builder เนื่องจาก

เป็น System Integrator อันดับต้นๆ ของประเทศ และมีผลการดําาเนิน งานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่บริษัทมี SYNEX ร่วมเดิม เด็ม Ecosystem และนี่ถือว่าเป็นการพลิกโฉมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ ของ TKS จาก Security Printing ไปเป็น Tech Ecosystem Builder ถามแนวทางกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทและเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในปี 2565 TKS ยังคงให้ ความสําคัญในการรักษายอดขายในกลุ่มธุรกิจหลักควบคู่ไปกับการ โฟกัสธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต ได้แก่ Security Label และ Platform Solution ซึ่งมีกําไรขั้นต้นสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจหลัก โดยฝ่ายบริหารให้ความสําคัญในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Operation Efficiency) มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะการจัดการเงิน ทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลด ต้นทุนทางการเงิน การใช้กระบวนการผลิตแบบ Automation และ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดําาเนิน งานจะเป็นไปตามแผนและงบประมาณที่วางไว้

โดยผลการดาเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จ่านวน 1,581.8 ล้านบาท ลดลง 135.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 จากปี ก่อนรายได้ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายกลุ่ม ธุรกิจบัตรพลาสติก จากการที่บริษัทฯได้มีการขายกลุ่มธุรกิจดังกล่าว ออกไปในไตรมาสที่ 3/2564 อย่างไรก็ตามการลดลงดังกล่าวถูก ชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ของกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต (Growth Business) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทยัง สามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่าให้มีอัตรา กําไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.4 เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีอัตรากําไรขั้น ดันอยู่ที่ร้อยละ 28.5 บริษัทฯมีก่าไรสุทธิจากการดาเนินงานจํานวน 167.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.8 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน ใบบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 23.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 ฐานะการเงินของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.30 เท่า

โดยปี 2566 เชื่อว่ายังเห็นการเติบโตที่ดีของ TKS แม้จะมี ยอดขายบางส่วนลดลง แต่บางกลุ่มก็เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังเชื่อว่ารายได้จะ เติบโตได้ราว 10% งยังเดินหน้าในการขยายการลงทุนใหม่ๆ ตาม

กลยุทธ์การเป็น Tech Ecosystem Builder ที่ผ่านมาก็ได้มีการสร้าง Ecosystem ไว้จํานวนมาก แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของ TKS ที่ หลายคนมีความกังวลก่อนหน้านี้ว่าจะไม่เห็นการเติบโตจากธุรกิจเดิม แต่จริงๆ แล้วธุรกิจเดิมได้มีการวางรากฐานไว้อย่างแข็งแกร่ง การบี ธุรกิจใหม่ยิ่งเข้ามาช่วยเสริม ดังนั้นน่าจะเห็นการลงทุนใหม่ๆ ต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดําเนิน ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานหลักจริยธรรมและหลักการ กํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและพร้อมเป็นทาง เลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ไม่ ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม “T.K.S. Group Zero Corruption สอดส่อง สงสัยส่งข่าวเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสําหรับเป็นแนวทางใน การปฏิบัติให้กับบุคลากรของบริษัทฯอย่างจริงจัง รวมทั้งบริษัทฯได้ รับรางวัลและเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการอย่างยั่งยืนที่ สําคัญมากมาย อาทิเช่น บริษัทฯได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Universe กลุ่ม หลักทรัพย์ ESG100 ได้รับรางวัล ISB INITIATOR จากงาน HEA-T Sustainable Business Awards 2022 (ISB Awards) โครงการ

พัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รางวัล CSR-DIW Award 2022 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน การกํากับดูแลกิจการในระดับ 'ดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับ Sɔ̃a Outstanding Young Rising Star CEO Awards Tuvnu SET Awards 2022 ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุด รุ่นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานดีเด่น มีบทบาท สําคัญต่อการน่าองค์กรสู่ความสาเร็จในมิติต่างๆ ด้วยความเป็นผู้ บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ มีแนวคิดการพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมใน ด้านต่างๆ และมีผลสําเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของบริษัทสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านที่สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอด มา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัท าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่าง มั่นคงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป