จากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

จากกระแสการเติบโตของสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม และติดตามจากคนไทย ส่งผลให้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเดิม ต้องปรับตัวตามให้ก้าวทันเทคโนโลยีและความต้องการของ ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปี 2561 บริษัทยังคงให้ความ สำคัญกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ ปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน ธุรกิจ เพิ่มความสำคัญของศูนย์สารสนเทศในการพัฒนาระบบ ภายในให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ด้วยการวางกลยุทธ์ รูปแบบ และวิธีการทางธุรกิจ โดยอาศัย เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ การทำงาน เพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการให้มี คุณภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจมากยิ่งขึ้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นและส่ง เสริมการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ รูปแบบการบริการใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างมาตอบสนองความ ต้องการขององค์กรที่เป็นลูกค้าฐานใหญ่ของบริษัท ด้านธุรกิจ บรรจุภัณฑ์ยังคงเดินหน้ามุ่งขยายธุรกิจทางด้านบรรจุภัณฑ์ และมีการลงทุนเสริมอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการบริหาร คลังสินค้าและขนส่ง เพื่อต่อยอดธุรกิจ Fulfillment รองรับ อิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์ (E-commerce) ซึ่งจากการขยายธุรกิจ และการลงทุนดังกล่าว บริษัทมีความเชื่อมั่นว่ายอดขายและธุรกิจ ของบริษัทสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความสำคัญการบริหารงาน เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารกิจการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญยิ่งกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการทบทวนนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ และจากผล การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเมินผล การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยบริษัทได้รับจำนวนตราสัญลักษณ์ 4 ดวง จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” และบริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี ตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึด หลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจ อย่างยั่งยืนต่อไป