ริารพิมพ์ระบบดิจิตอล

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ล้วนต้องมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต้องอาศัยข้อมูลลูกค้ามาจัดพิมพ์เป็นเอกสาร เพื่อส่งไปยังลูกค้าแต่ละรายในรูปแบบต่างๆ เช่น Statement บัญชีเงินฝาก Statement บัตรเครดิต ใบแจ้งสถานะข้อมูลเครดิต ใบแจ้งเตือนให้ชำระหนี้และใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นความลับทางธุรกิจที่จะรั่วไหล หรือผิดพลาดไม่ได้ ดังนั้นการให้บริการงานพิมพ์ในระบบดิจิตอล บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมในการให้บริการโดยมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ดังนี้

  • ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาข้อมูลลูกค้า

    ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการให้การบริการ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการรับข้อมูลจากลูกค้าด้วยระบบ Network ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ และยังปลอดภัยจากการรั่วไหลของข้อมูลด้วย Software พิเศษที่ถูกติดตั้งเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล สำหรับภายในห้องปฏิบัติการได้มีการแบ่งห้องเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน ทุกห้องมี Access Control แบบ Finger Scan ที่ควบคุมการผ่านเข้า-ออก พร้อมกับกล้อง CCTV ซึ่งลูกค้าสามารถ Remote เข้ามาสังเกตการณ์ได้

  • งานถูกต้องและเสร็จตรงตามเวลา

    ความรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องจักร ที่ทำงานด้วยระบบ Zero Defect Insertion เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Software และการอ่าน Barcode สามารถรับประกันได้ว่า งานทุกหน้า ทุกแผ่นจะถูกพิมพ์และบรรจุซองอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอนได้ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

  • ความหลากหลายและครบวงจร

    บริษัทฯ ให้บริการงานพิมพ์ในระบบ Digital ขาว-ดำ และ Full Colour 4 สี สามารถรองรับงานได้ทั้งแบบแผ่นและแบบต่อเนื่องด้วยความคมชัดขนาด 600 dpi (Dots per inch : dpi หมายถึง จำนวนความละเอียดของจุดต่อนิ้วในการพิมพ์แบบดิจิตอล) สามารถผนึกซองในตัวด้วยระบบกาว และ Toner การ Hi-Light ด้วยสีพิเศษ และที่สำคัญ บริษัทฯ เป็น Digital Print & Mail Outsourcing เพียงแห่งเดียวในเอเชียอาคเนย์ที่มีเครื่อง Inkjet Full Colour แบบต่อเนื่อง ความเร็วสูงถึง 650 Impression/minute สามารถพิมพ์ข้อความและรูปภาพสีสวยงาม แปรเปลี่ยนทุกหน้าตามต้องการ ด้วยความคมชัดขนาด 600 dpi ลูกค้าจึงสามารถใช้สื่อสารกับลูกค้าเชิงการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่เพียงแค่การบริการในระบบดิจิตอลแล้ว บริษัทฯ ยังมีระบบพิมพ์ออฟเซ็ทคุณภาพสูง สามารถพิมพ์งาน Pre-Print Forms, Advertising Forms, Advance Forms ตั้งแต่ 1 - 9 สี และแบบพิมพ์อื่นๆ หลายรูปแบบ เช่น เช็ค ตั๋วเงิน คูปอง ซอง ฯลฯ เพื่อเสริมสนับสนุนงานพิมพ์ในระบบดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพ