Security & fulfillment Solutions

Digital Solutions


Digital Solutions

 • Bank Statement
 • Certificate
 • Notices for debt payment
 • Invoices for various utility bills

Platform Solutions เป็นการบริการพัฒนาระบบ e-Solution เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าและพัฒนาเป็นระบบ Platform แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

Service provider

ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax invoice และ e-Receipt และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เป็นผู้ดำเนินการ จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาไฟล์เอกสาร e-Tax แทนผู้ประกอบการ โดยจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ตามที่กรมสรรพากรและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) หรือ ETDA กำหนดอย่างเคร่งครัด ควบคุมความมั่นคง
ปลอดภัยมาตรฐาน ISO27001 และผ่านเงื่อนไขรับรองตาม ขมธอ. 21-2562 มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา e-Tax invoice และ e-Receipt โดยเฉพาะ

Outsource Service

ผู้ให้บริการด้านกระบวนการจัดการข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีระบบควบคุมความมั่นคงปลอดภัยมาตรฐาน ISO27001 เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าดังต่อไปนี้

 • e-Document คือ งานให้บริการจ้างจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Multi Channel ผ่านช่องทาง Email, SMS, Line, FAX
 • Doc One คือ งานให้บริการจัดเก็บข้อมูล pdf file หรือ file ข้อมูลอื่นๆ แบบที่ต้องการจัดเก็บ โดยกำหนดสิทธิ์อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถ อัพโหลดเอกสารจัดเก็บไว้ที่ Data Center ของบริษัท
 • DMS (Document Management System) คือ งานให้บริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ เช่น บริการสแกนเอกสาร, บริการสแกนจดหมายตีคืน, บริการสแกนใบตอบรับธุรกิจ, บริการจัดเก็บข้อมูลจาก Application ที่ได้จากการปฏิบัติงาน จัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลบริษัทฯ พร้อมการสำรองข้อมูล โดยลูกค้าสามารถนำข้อมูลไปใช้ และค้นคืน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หรือ รายงานการทำงาน จากภายใน หรือภายนอก
 • Digital Solutions

  Digital Solutions เป็นการให้บริการงานพิมพ์ข้อมูลลูกค้าด้วยระบบ Files to Print เป็นการพิมพ์ที่ใช้ Data มาทำการจัดข้อมูลตามแบบที่ลูกค้าต้องการแล้วส่งพิมพ์ในระบบการพิมพ์ดิจิตอลที่สามารถ แปรเปลี่ยนตาม Data รายบคุคล ด้วยระบบการพิมพ์สีและขาวดำ ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Transactional ที่ป้องกันการพิมพ์ซ้ำ ชนิดม้วน แผ่นและกระดาษต่อเนื่อง พร้อมการพับ ผนึก บรรจุซองด้วยเครื่องพับ ผนึก บรรจุซองอัตโนมัติที่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทั้งหมด (Zero defect) และยังมีการจัดการข้อมูลด้วยระบบมาตฐาน ISO 27001 ที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าถึงความปลอดภัยของข้อมูล และให้บริการต่อ เนื่องจาก การพิมพ์ระบบ Digital on Demand ด้วยการนำข้อมูลมาจัดทำ E-Service Solution ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อมูลมาทำเป็น Solution ต่างๆ เช่น E-tax Invoice, E-policy, E-Document, CRM, HR App. และเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปยังลูกค้าโดยจัดส่งเป็น E-mail, Line ad, Fax, SMS, Facebook, Web Service, Mobile App. etc.

  พิมพ์ระบบดิจิตอล

  เอกสาร

  E-Solutions