บายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ​

บริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

บริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมายและสำรองต่างๆ ทั้งหมด ในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีการขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
TKS 11/08/66 24/08/66 08/09/66 เงินปันผล 0.08 01/01/66-30/06/66
TKS 23/02/66 13/03/66 08/05/66 เงินปันผล 0.30 01/01/65-31/12/65
TKS 08/08/65 22/08/65 07/09/65 เงินปันผล 0.12 01/01/65-30/06/65
TKS 24/02/65 14/03/65 10/05/65 เงินปันผล 0.30 01/01/64-31/12/64
TKS 24/02/65 14/03/65 10/05/65 หุ้นปันผล 10 : 1 01/01/64-31/12/64
TKS 11/08/64 25/08/64 07/09/64 เงินปันผล 0.10 01/01/64-30/06/64
TKS 01/03/64 15/03/64 21/05/64 เงินปันผล 0.20 01/07/63-31/12/63
และกำไรสะสม
TKS 11/08/63 27/08/63 10/09/63 เงินปันผล 0.06 01/01/63-30/06/63
กำไรสุทธิ
TKS 19/02/63 19/03/63 18/05/63 เงินปันผล 0.40 01/07/62-31/12/62
และกำไรสะสม
TKS 07/08/62 21/08/62 06/09/62 เงินปันผล 0.40 01/01/62-30/06/62
TKS 22/02/62 14/03/62 17/05/62 เงินปันผล 0.37 01/07/61-31/12/61
และกำไรสะสม
TKS 22/02/62 14/03/62 17/05/62 หุ้นปันผล 10:1 01/07/61-31/12/61
และกำไรสะสม
TKS 14/08/61 30/08/61 14/09/61 เงินปันผล 0.18 01/01/61-30/06/61
TKS 26/02/61 23/03/61 18/05/61 เงินปันผล 0.52 01/07/60-31/12/60
และกำไรสะสม
TKS 15/08/60 28/08/60 13/09/60 เงินปันผล 0.15 01/01/60-30/06/60
TKS 24/02/60 16/03/60 19/05/60 เงินปันผล 0.50 01/07/59-31/12/59
TKS 15/08/59 30/08/59 13/09/59 เงินปันผล 0.15 01/01/59-30/06/59
TKS 26/02/59 28/03/59 19/05/59 เงินปันผล 0.40 01/07/58-31/12/58
TKS 13/08/58 27/08/58 11/09/58 เงินปันผล 0.10 01/01/58-30/06/58
TKS 27/02/58 30/03/58 20/05/58 หุ้นปันผล 10:1 01/07/57-31/12/57
และกำไรสะสม
TKS 27/02/58 30/03/58 20/05/58 เงินปันผล 0.40 01/07/57-31/12/57
และกำไรสะสม
TKS 11/08/57 29/08/57 10/09/57 เงินปันผล 0.15 01/01/57-30/06/57
TKS 25/02/57 25/02/57 19/05/57 เงินปันผล 0.40 01/07/56-30/12/56
TKS 25/02/57 25/02/57 19/05/57 หุ้นปันผล 10:1 01/07/56-30/12/56
TKS 13/08/56 27/08/56 13/09/56 เงินปันผล 0.10 01/01/56-30/06/56
TKS 27/02/56 28/03/56 17/05/56 หุ้นปันผล 5:1 01/07/55-31/12/55
TKS 27/02/56 28/03/56 17/05/56 เงินปันผล 0.25 01/07/55-31/12/55
TKS 14/02/55 28/08/55 13/09/55 เงินปันผล 0.10 01/01/55-30/06/55
TKS 22/02/55 13/03/55 17/05/55 เงินปันผล 0.32  
TKS 24/02/54 10/05/54 25/05/54 เงินปันผล 0.25 01/07/53-31/12/53
TKS 11/08/53 26/08/53 10/09/53 เงินปันผล 0.08 01/01/53-30/06/53
TKS 02/03/53 16/03/53 27/05/53 เงินปันผล 0.01 01/01/52-31/12/52
TKS 25/02/52 11/03/52 06/05/52 เงินปันผล 0.01 01/01/51-31/12/51
TKS 11/09/51 23/09/51 06/10/51 เงินปันผล 0.011 01/01/51-30/06/51
TKS 25/02/51 05/03/51 25/04/51 เงินปันผล 0.10  
TKS 17/09/50 27/09/50   เงินปันผล 0.10  
TKS 20/02/50 02/04/50 25/05/50 เงินปันผล 0.20 01/01/49-31/12/49