www.tks.co.th

ดาวน์โหลดงบการเงิน

งบการเงิน วันที่
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) 14 พ.ค. 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ36(1)การอนุมัติจ่ายเงินปันผล) 21 ก.พ. 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 20 ก.พ. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) 08 พ.ย. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) 08 ส.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) 14 พ.ค. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ37 26 มี.ค. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 25 ก.พ. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) 12 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) 14 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) 11 พ.ค. 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเิงินหน้า 43,64,65 28 ก.พ. 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 27 ก.พ. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560(สอบทานแล้ว)แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 15 ข้อ3 13 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) 13 พ.ย. 2560

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »