Security & fulfillment Solutions

Fulfillment Solutionswarehouse & Fulfillment Solution

เป็นการบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดหาสินค้าให้ลูกค้า การบริหารจัดการเรื่องพื้นที่จัดเก็บสินค้า การบริหารคลังสินค้า (Min and Max ของสินค้า)
การ Pick and Pack สินค้า และการจัดส่งสินค้า ได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนดและตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งบริการ Fulfillment Solution จะตอบสนองกับธุรกิจการขาย On line และการจัดการธรุกิจ
แบบ New Normal และนอกจากนี้บริษัทมีความชำนาญในเรื่องการบริหารคลังสินค้า(Warehouse Management) ให้กับธุรกิจองค์กร ในสินค้าแบบพิมพ์ เครื่องเขียน ชุดพนักงาน และการจัดสรรสินค้า
เพื่อใช้ในธุรกิจ โดยบริษัทจะช่วยให้ลูกค้า ประหยัดต้นทุน เวลา ลดปัญหาเรื่องพนักงาน และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจได้มากขึ้น