T.K.S.
Transform into

TECH ECOSYSTEM BUILDER

“Become a trusted service provider and tech
ecosystem builder for sustainable growth”T.K.S. GROUP


มุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสร้างธุรกิจใหม่ แบ่งเป็น ธุรกิจหลัก
Security & Fulfillment Solutions และ Tech Platform ธุรกิจรอง IT Ecosystem, Investment Business,
ซึ่งแต่ละบริษัทจะช่วยสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงของบริษัทจะประสบความสาเร็จ และมีการบริการแบบ
ครบวงจรมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

Security & fulfillment Solutions

T.K.S. GROUP BUSINESS UNIT


ผู้นำที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมามากกว่า 68 ปี พร้อมทั้งการนำเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูง
ผสมผสานที่มีความหลากหลายของเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งการให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร
PRODUCTS AND SERVICESSecurity Solutions

ธุรกิจการผลิตและบริการในรูปแบบสิ่งพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลงที่มีมูลค่าDigital Solutions

ธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลให้บริการงานพิมพ์ข้อมูลลูกค้ารวมถึงการบริการร่วมกับระบบ E-SolutionFulfillment Solutions

ธุรกิจการบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งแบบครบวงจรLabel & Packaging Solutions

ธุรกิจการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ

INVESTOR Relations

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ “เป็นมากกว่าสิ่งพิมพ์” จากการเติบโตของทั้งรายได้ธึรกิจ ใหม่ในการขยายตลาดสู่ฐานลูกค้าใหม่ไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อนบ้าน และขยายรายได้หลักที่มี อยู่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น บนปรัชญาพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานด้านจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Financial Highlight 2023

TOTAL REVENUE
(Million Baht)

409.37

NET PROFIT MARGIN
(%)

18.56

EPS
(Baht)

1.19

⚫ Date on: As at 31 march 2023

Our

Activities

ได้รับรางวัล Eco Factory

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง เป็นผู้แทนบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ารับมอบโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล (ขวา) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2023 ภายใต้แนวคิด “MIND INSPIRE for Eco 2023” ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการส่งเสริมโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ร่วมกับสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ผ่านมาตรฐานนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) คือโรงงานที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเติมเต็มความยั่งยืนให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในอุตสาหกรรมนั้นได้อย่างแท้จริง

เข้ารับมอบโล่โรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง เป็นผู้แทนบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ารับมอบโล่โรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น (Outstanding GHG Mitigation Award)” จาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณพัชรี เผื่อนเพาะ ผู้จัดการส่วนตรวจสอบมาตรฐาน เป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตร เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรโรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น จาก นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) ในงานสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2023 ภายใต้แนวคิด “MIND INSPIRE for Eco 2023” ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

รับมอบโล่รางวัล 3Rs Award

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง เป็นตัวแทนบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด รับมอบโล่รางวัล 3Rs Award