ร่งานกับเราบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้นำด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบริหารคลังจัดส่งครบวงจร มานานกว่า 50 ปี ด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 และ ISO 22301 ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ พร้อมที่จะเพิ่มความสามารถ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนมาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ และกระดาษสำนักงานรายใหญ่ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ต่อไปนี้


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO
 • มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • ใช่้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานแผนการตรวจสอบประจำปี
 • สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินความเหมาะสมระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ
 • จัดทำแผนการตรวจสอบ กำหนดวิธีการตรวจสอบ และเลือกวิธีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของการตรวจ
 • รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากการตรวจเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอ
 • จัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะ รวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
 • นำเสนอความคืบหน้าของงานตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานรายงานผลการแก้ไขจากผู้รับการตรวจ
 • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน IA

หัวหน้าส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คุณสมบัติ :

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย จป. วิชาชีพ (อบรม) และ ต้องเป็นหรือเคยเป็น จป. วิชาชีพ หรือ จป. ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์
 • มีประสบการณ์ งานจป. วิชาชีพ 5 ปีขึ้นไป (*หากมีทีมที่ดูแลบริหารจัดการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และใช้โปรแกรม microsoft office ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความคิดที่เป็นระบบ มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • กำกับดูแลและปฏิบัติ ตามหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ 10 ข้อ
 • วางระบบงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่างๆ
 • มีความเข้าใจเรื่องกฏหมายความปลอดภัย PDPA และระบบISO
 • บริหารจัดการงานทีมจป.ทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัท
 • ดูแลระบบ Access Control & CCTV
 • ดูแลสภาพแวดลัอมในการทำงาน ตรวจสอบการทำงานและประเมินประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม ดูแลระบบขยะ
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ

Warehouse & Logistic Department Manager

คุณสมบัติ :

 • Bachelor’s degree or higher in Supply Chain Management, Operations, Manufacturing, Accounting or related filed
 • Minimum 10 years of work experience in Warehouse and Logistics
 • Minimum 5 years of leadership and managerial experience
 • Excellent in a good team player and strong leadership skills
 • Knowledge of Supply Chain Management and People Management
 • Highly proactive, analytical, and pragmatic thinker, able to follow through from implementation of decisions to deliver solution
 • Strategic execution and strong business negotiation skills
 • Good command in English

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • Effectively manage logistics and warehousing operations of which includes inbound/outbound delivery, inventory control, stock keeping, loading, transport, and others to keep smoothly and KPIs achievement.
 • Manage and plan scheduling the operations resources to ensure that can provide excellence services for internal and external customers with productivity and cost-efficiency.
 • Deliver solutions to logistics issues while maintaining high level of quality and service within budgetary requirements.
 • Develop and maintain strong relationships with all connected with the logistics and warehouse process, make business deal, contract, negotiate rates with transportation and logistics services provider to provide optimum services delivery & cost and monitor services.
 • Analyze data and performance reporting to identify issues and opportunities for process improvement.
 • Initiating new projects to develop all supply chain processes to support business growth, identify system, technology improvements, and implement solutions which improve operation process and performance.
 • Transform existing operation process to new business opportunity with eCommerce and online store, initiate eCommerce strategy and collaborate key stakeholder to execute webstore development, store operations, customer service, demand generation, digital shelf and fulfillment.
 • Control & Monitor warehouse activities & stock movement activities and take necessary and good practice solutions by cooperation with concerned responsible people or suppliers to reduce or release slow moving, non-moving, dead stock and related accounting record.
 • Manages and develop team productivity by coaching and effective learning methods to develop functional and multi-skills.
 • Other responsibilities upon requested.

ช่างเทคนิคระบบ Access Control

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบ Access Control , CCTV หรือ ตู้ Control ปั้ม อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ การทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต
 • มีทักษะในการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ทำการตรวจสอบปัญหาขัดข้อง พร้อมทั้งแก้ไขเบื้องต้นของระบบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบ Access Control,Time Attandance,CCTV ทั้งภายในและภายนอก
 • ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการทดสอบระบบ อธิบายการใช้งานของระบบ
 • จัดทำรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแลกปัญหาของระบบ และแนวทางแก้ไข เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • รียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำเสนอและปรับใช้กับการทำงาน
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Project Manager

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในการบริหารงานในสายการผลิต
 • ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับโครงการวิศวกรรมปรับปรุง การจัดการโครงการ หรือการจัดการโครงการที่คล่องตัว ได้รับการรับรอง PMP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีกระบวนการคิดแบบเติบโต มุ่งเน้นผลลัพธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ และการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยม
 • ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน และสบายใจกับการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนในสภาพแวดล้อมแบบไดนามิก
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและสื่อสารได้ดีและจัดการทีมกับพนักงานทุกระดับ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
 • มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ใช้ความคิดริเริ่ม และบางครั้งทำงานภายใต้แรงกดดันเพื่อให้ถึงกำหนดเวลา
 • มีความรู้ในภาษาอังกฤษเบื้องต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • การวางแผนงานอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อให้ผลงานออกมาถูกต้องและน่าประทับใจมากที่สุด
 • จะต้องมีการวางกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับโครงการนั้น ๆ เสมอ
 • คอยบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น ไร้ปัญหา หรือทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
 • ทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจและกระบวนการแบบ end-to-end เพื่อให้สามารถระบุช่องว่างและปรับปรุงพื้นที่ได้
 • ขับเคลื่อนการจัดการโครงการแบบ end-to-end เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยง ปัญหา และข้อกังวลทั้งหมดในทุกด้าน (ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี บุคลากร การสนับสนุน และอื่นๆ) ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมด้วยแผนการจัดเตรียมและดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
 • ขับเคลื่อนการจัดตำแหน่งจากต้นทางถึงปลายทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าอุปสรรคในทุกด้านได้รับการสื่อสาร จัดการ และมองเห็นได้ชัดเจน
 • ทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานและดูแลให้ทุกฝ่ายได้รับทิศทาง/ข้อมูลที่เหมาะสม
 • ระบุประเด็นสำคัญและประเด็นสำคัญในโครงการ กำหนดมาตรการที่เป็นไปได้ตลอดจนแนวคิดในการแก้ปัญหา การริเริ่มความเสี่ยง และส่งต่อประเด็นไปยังฝ่ายบริหาร
 • ขับเคลื่อนการรายงานและตัวชี้วัดเกี่ยวกับสถานะและคุณภาพของโครงการและแสดงบนแดชบอร์ดโครงการ
 • เริ่มโครงการหรือปรับปรุงกระบวนการเพื่อปิดช่องว่างซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดตั้งทีมงานโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ

Marketing Manager

คุณสมบัติ :

 • Bachelor’s degree in MBA, marketing, business or any related fields
 • 5+ years of proven experience in marketing, digital marketing, social media management, content management or related field. 
 • Experience in Tech Business or marketing agency is a plus 
 • Deep understanding knowledge of SaaS would be an advantage 
 • Fluent in English communication and presentation skills 
 • Metrics-driven marketing, multitasking, and decision-making skills 
 • Strong in innovative, communication and people management 
 • Time management and organizational expert 
 • Have a positive mindset and high level of self-driven and accountability 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • Initiate and develop marketing plan with specific objectives across different channels 
 • Create promotional and marketing campaign from start to finish, to increase lead and sales revenue 
 • Collaborate with sales, customer success, product team to get a deep understanding of customers and drive results effectively 
 • Develop a marketing strategy and budgets to deliver on company objectives, reaching both new and existing customers 
 • Create and execute a strong content strategy that aligns with brand and positioning  
 • Analyze market, competitors, customer insights and identify strength of our brands to deliver unique selling point to customers 
 • Manage digital marketing strategy and plan including a social media strategy, SEM, SEO  
 • Measure, analyze and create report for campaign performance with quality metrics. Provide feedback to optimize new marketing campaign 

Sales Executive

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ด้านการประสานงานขาย ทั้งภายในภายนอกองค์กร
 • จัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ ได้
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่
 • ทำการเสนอการขายและปิดการขายให้ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
 • จัดทำรายงานยอดขาย และรายงานอื่นๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

IT Audit

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • ประสบการณ์ 0-5ปี
 • มีความรู้ด้าน ISO27001, ISO22301,COBIT,CISA,Security ถ้ามีเอกสารใบรับรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • วางแผน ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลที่ดี ปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 • ศึกษาและจัดทำรายละเอียดระบบงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงตามโปรแกรมต่าง ๆ
 • สรุปผลการตรวจ และนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในพร้อมเอกสารหลักฐานสนับสนุนต่าง ๆ
 • ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าตามเวลาที่กำหนด

นักศึกษาฝึกงาน(ช่างไฟฟ้า)

คุณสมบัติ :

 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วไป
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • นักศึกษาฝึกงานสหกิจ
 • กำลังศึกษาในสายการเรียนที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่่ดี ร่างเริง แจ่มใส่
 • มีทักษะไหวพริบ การสื่อสารในการทำงานที่ดี

สมัครงานบริษัทในเครือคลิ๊กที่นี่

Android Developer

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • มีความรู้ความเข้าในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม Android ด้วยภาษา Java หรือ Kotlin บน Android Studio
 • มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP และ Design Pattern เช่น MVC MVP
 • มีความรู้ความเข้าใจการใข้ Library ต่างๆ ร่วมกับแอพพลิเคชั่น เช่น Retrofit , Picasso , GSON เป็นต้น
 • มีความคุ้นเคยในการใช้ RESTful หรือ SOAP ในการติดต่อกับ Web Service
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดีไซน์หน้าจอ และการใช้ Support Library ต่างๆ
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ยิ้มเก่ง เล่นมุขได้ยิ่งดี ทีม Dev ชอบยิ่งมุขใส่กัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานให้แสดงผลทั้ง Mobile และ Tablet ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนที่คุยกับทีมไว้
 • เรียนรู้แนวทางใหม่ๆ เพื่อเอามาปรับใช้แก้ไขปัญหาของระบบ
 • ต้องพูดรู้เรื่อง เพราะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นด้วย
สมัครเลย

Data Base Admins (DBA)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ

คุณสมบัติ :

 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีใน MSSQL
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการประเมินความเสี่ยง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ประสบการณ์การจัดการ MS SQL 2008 R2 / 2012/2014/2016 หลาย RDBMS, MS SQL / Server บนระบบขนาดใหญ่
 • ต้องสามารถแสดงทักษะผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดค่าประสิทธิภาพฐานข้อมูลการแก้ไขปัญหาและความยืดหยุ่น (High Availability, Replication และ Clustering)
 • ทำงานภายในทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งมอบโครงการ
 • ติดตั้งการตั้งค่าการจำลองแบบฐานข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการSupport
 • จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล MSSQL
 • ตรวจสอบและปรับขนาดฐานข้อมูลกับประสิทธิภาพและความจุ
 • ดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาฐานข้อมูล เช่น backup/recovery และจัดระเบียบดัชนีใหม่การปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพ
 • ติดตั้งอัพเกรดและใช้การบำรุงรักษาและ Patches ตามต้องการ
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลที่มีอยู่
 • ให้การสนับสนุนนอกเวลาทำงาน / วันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่ปัญหาการสนับสนุนการผลิตเร่งด่วน
สมัครเลย

Lead Mobile Developer

วุฒิการศึกษา :-

คุณสมบัติ :

 • มีความรู้ด้าน Mobile Development (โดยเฉพาะบน Android, iOS)
 • ส่งมอบแอพพลิเคชั่นผ่านวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเต็มรูปแบบ จากการประเมินความต้องการด้านเทคนิคจนถึงการส่งมอบและการทดสอบ
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PHP, Swift และ Objective C
 • ถ้ามี OOP และ Design Pattern เช่น MVC MVVM จะดีมากๆ
 • Java, Android SDK, Swift, Objective-C และ mobile frameworks อื่น ๆ
 • รูปแบบ JSON และทำงานร่วมกับระบบและบริการอื่น ๆ
 • มีความรู้ RESTful หรือ SOAP ในการติดต่อกับ Web Service
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Google API สำหรับการติดตาม GPS, Geofencing และการติดตามตำแหน่งบน Google แผนที่
 • มีความเข้าใจในกระบวนการวางจำหน่ายของ App Store
 • มีประสบการณ์ของการทดสอบบน Mobile
 • รู้จักและสามารถใช้ Auto Layout ในการออกแบบหน้า View บนแอพพลิเคชั่นได้
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ยิ้มเก่ง เล่นมุขได้ยิ่งดี ทีม Dev ชอบยิ่งมุขใส่กัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานให้แสดงผลทั้ง Mobile และ Tablet ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนที่คุยกับทีมไว้
 • เรียนรู้แนวทางใหม่ๆ เพื่อเอามาปรับใช้แก้ไขปัญหาของระบบ
 • ดูแลทีม Mobile มีน้องๆในทีม 5-6 คน
 • ต้องพูดรู้เรื่อง เพราะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นด้วย
สมัครเลย

System Analyst

เพียงคุณมี 1 ในคุณสมบัติหลัก ขอแบบแน่นๆ เจ๋งๆ :

 • Object Oriented Programming : ASP.Net C#, C, JAVA, Other
 • Web Programming : HTML, CSS, JavaScript, MVC
 • SQL : MSSQL, MySQL, Oracle, Other

 • และถ้ามี 1 ในนี้ด้วยยิ่งดี
 • การสื่อสารและการประสานงาน, การทำงานเป็นทีม, ความรับผิดชอบสูง, ทุ่มเทและตั้งใจทำงาน, ชอบความท้าทาย

System Analyst เหมาะกับคุณ ก็ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ด้วย (35k-50k):

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในสายงาน Programming หรือ SA
 • สามารถออกแบบระบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และฐานข้อมูลได้
 • เชี่ยวชาญการเก็บความต้องการ, วิเคราะห์ระบบ ออกแบบแอพลิเคชั่น และจัดทำเอกสารประกอบ
 • สามารถวิเคราะห์ระบบงานทางด้านธุรกิจให้เป็นกระบวนการเชิงโปรแกรมได้
 • วางแผนการทำงานได้ดี
 • เชี่ยวชาญทางด้าน Object Oriented, Database, SQL, Report tools
 • สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีมได้อย่างคล่องตัว
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สมัครเลย

Business Development

วุฒิการศึกษา :จบ ปริญญาตรี ทุกสาขา

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/ หญิง อายุ30 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา รักการขาย และการบริการ
 • มีใจรักการขายและทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีความซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน
 • มีทักษะการประสานงานดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้
 • สามารถพูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี-ดีมาก

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ ของธุรกิจ
 • หาช่องทางการขยายธุรกิจ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรม รวมถึงความพึงพอใจความต้องการของลูกค้า วิจัย-ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง การตลาด เพื่อนำมาจัดทำแผนการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ ร่วมวางแผนพัฒนาขยายะธุระกิจใน area ใหม่ๆ และ ร่วมเป็นผู้นำในการนำแผนงานไปใช้ในทางปฏิบัติ
 • รับนโยบายจากผู้บริหารไปดำเนินการ
 • วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลในการพัฒนาโครงการ
 • ร่วมวางแผนพัฒนาโครงการ
สมัครเลย

Team Lead Software QA Engineer

วุฒิการศึกษา :วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ด้าน Software Tester หรือ Software Quality Assurance (QA)
 • มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ศึกษาข้อกำหนดและวิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดเตรียมทำ Test Case สำหรับทดสอบจากเอกสาร
 • ออกแบบ Test Case และ Test Script สำหรับการทดสอบ Web application/Mobile application ที่ browser และ-สมาร์ทโฟน ที่มีแพลตฟอร์มแตกต่างกัน
 • ดำเนินการทดสอบตาม Test Case และ Test Script ในแต่ละ environment
 • Monitor และ Tracking defects ของซอฟต์แวร์ในแต่ละเวอร์ชั่น โดยทำงานร่วมกับทีม Developer
 • สรุปผลการทดสอบ (Test Result) ของระบบ และจัดทำ user manual ของ software ในแต่ละเวอร์ชั่น
สมัครเลย

CRM Manager

วุฒิการศึกษา :-

คุณสมบัติ :

 • อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • ชำนาญเรื่ององค์ความรู้และมีประสบการด้านการขาย
 • เคยผ่านงานเกี่ยวกับ Product ด้านซอฟแวร์มาก่อน
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพอใช้ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CRM จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • รับผิดชอบและทำแผนการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและยอดขายตามที่บริษัทฯ
 • กำหนดพัฒนาความรู้ ของผลิตภัณฑ์และคู่แข่งแก่บุคคลในส่วนของผู้แทนขาย ให้มีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
สมัครเลย

เกี่ยวกับสมัครงาน

เอกสารที่ใช้การสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

สวัสดิการ

 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • เบี้ยขยัน
 • เงินค่าบำเหน็จเกษียณอายุ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ค่ากะ
 • รายได้ต่ำกว่า 11,000 บาท มีสิทธิทานข้าวฟรีทุกมื้อเที่ยง
 • รถรับส่งพนักงาน
 • อื่นๆ ฯลฯ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครทาง E-mail

ติดต่อสมัครงานที่


อีเมล์ : [email protected]

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/88 หมู่ที่1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : 02-784 5888 ต่อ 3212 / 3209
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง : jobthai.com

แผนที่และการเดินทาง สมัครงานออนไลน์