ร่งานกับเราบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้นำด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบริหารคลังจัดส่งครบวงจร มานานกว่า 50 ปี ด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 และ ISO 22301 ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ พร้อมที่จะเพิ่มความสามารถ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนมาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ และกระดาษสำนักงานรายใหญ่ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ต่อไปนี้


หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 - 35 ปี ไม่จำกัดเพศ มีประสบการณ์การตรวจสอบคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้
 • หากมีประสบการณ์ การตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ กระบวนการผลิต การบรรจุสินค้า และกระบวนการบรรจุทำเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งมอบ
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ กระบวนการผลิต การบรรจุสินค้า และกระบวนการบรรจุทำเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งมอบ
 • จัดทำเอกสารระบบ GMP / HACCP / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / เอกสารสนับสนุน / แบบฟอร์มบันทึก
  รวมถึงควบคุมวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
 • นำเสนอวิธีการใหม่ๆ ในด้านควบคุมคุณภาพเพื่อทำให้การตรวจสอบ การควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  และเสนอกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดซ้ำให้ลดลง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO
 • มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • ใช่้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานแผนการตรวจสอบประจำปี
 • สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินความเหมาะสมระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ
 • จัดทำแผนการตรวจสอบ กำหนดวิธีการตรวจสอบ และเลือกวิธีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของการตรวจ
 • รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากการตรวจเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอ
 • จัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะ รวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
 • นำเสนอความคืบหน้าของงานตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานรายงานผลการแก้ไขจากผู้รับการตรวจ
 • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน IA

ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป (ในด้านการผลิต หรือธุรกิจสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุ 30 - 45 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติดี มีทักษะการเจรจาต่อรองและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถกำกับดูแล บริหารจัดการ ควบคุม และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน
 • พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
 • การจัดหาและจัดซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ดำเนินการประเมินซัพพลายเออร์ที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพของปฏิสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง
 • วางแผนและนำทีมลดต้นทุน
 • บริหารจัดการทีมงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาด้านคุณภาพและสามารถควบคุมคุณภาพให้บรรลุนโยบายของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ

Sales Coordinator (Digital platform solution) / (Label & Packaging)

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป (ในธุรกิจสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุ 25 - 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • เป็นผุ้นำ มีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติดี มีทักษะการเจรจาต่อรองและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถกำกับดูแล บริหารจัดการ ควบคุมเวลา การทำงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • หาลูกค้าใหม่ๆ
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม
 • การจัดหาและจัดซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ต่ออายุสัญญา ทำใบเสนอราคา และประสานงานระหว่างช่วงขึ้นระบบให้ลูกค้า
 • ทำรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สมัครงานบริษัทในเครือคลิ๊กที่นี่

Android Developer

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • มีความรู้ความเข้าในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม Android ด้วยภาษา Java หรือ Kotlin บน Android Studio
 • มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP และ Design Pattern เช่น MVC MVP
 • มีความรู้ความเข้าใจการใข้ Library ต่างๆ ร่วมกับแอพพลิเคชั่น เช่น Retrofit , Picasso , GSON เป็นต้น
 • มีความคุ้นเคยในการใช้ RESTful หรือ SOAP ในการติดต่อกับ Web Service
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดีไซน์หน้าจอ และการใช้ Support Library ต่างๆ
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ยิ้มเก่ง เล่นมุขได้ยิ่งดี ทีม Dev ชอบยิ่งมุขใส่กัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานให้แสดงผลทั้ง Mobile และ Tablet ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนที่คุยกับทีมไว้
 • เรียนรู้แนวทางใหม่ๆ เพื่อเอามาปรับใช้แก้ไขปัญหาของระบบ
 • ต้องพูดรู้เรื่อง เพราะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นด้วย
สมัครเลย

Data Base Admins (DBA)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ

คุณสมบัติ :

 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีใน MSSQL
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการประเมินความเสี่ยง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ประสบการณ์การจัดการ MS SQL 2008 R2 / 2012/2014/2016 หลาย RDBMS, MS SQL / Server บนระบบขนาดใหญ่
 • ต้องสามารถแสดงทักษะผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดค่าประสิทธิภาพฐานข้อมูลการแก้ไขปัญหาและความยืดหยุ่น (High Availability, Replication และ Clustering)
 • ทำงานภายในทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งมอบโครงการ
 • ติดตั้งการตั้งค่าการจำลองแบบฐานข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการSupport
 • จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล MSSQL
 • ตรวจสอบและปรับขนาดฐานข้อมูลกับประสิทธิภาพและความจุ
 • ดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาฐานข้อมูล เช่น backup/recovery และจัดระเบียบดัชนีใหม่การปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพ
 • ติดตั้งอัพเกรดและใช้การบำรุงรักษาและ Patches ตามต้องการ
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลที่มีอยู่
 • ให้การสนับสนุนนอกเวลาทำงาน / วันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่ปัญหาการสนับสนุนการผลิตเร่งด่วน
สมัครเลย

Lead Mobile Developer

วุฒิการศึกษา :-

คุณสมบัติ :

 • มีความรู้ด้าน Mobile Development (โดยเฉพาะบน Android, iOS)
 • ส่งมอบแอพพลิเคชั่นผ่านวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเต็มรูปแบบ จากการประเมินความต้องการด้านเทคนิคจนถึงการส่งมอบและการทดสอบ
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PHP, Swift และ Objective C
 • ถ้ามี OOP และ Design Pattern เช่น MVC MVVM จะดีมากๆ
 • Java, Android SDK, Swift, Objective-C และ mobile frameworks อื่น ๆ
 • รูปแบบ JSON และทำงานร่วมกับระบบและบริการอื่น ๆ
 • มีความรู้ RESTful หรือ SOAP ในการติดต่อกับ Web Service
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Google API สำหรับการติดตาม GPS, Geofencing และการติดตามตำแหน่งบน Google แผนที่
 • มีความเข้าใจในกระบวนการวางจำหน่ายของ App Store
 • มีประสบการณ์ของการทดสอบบน Mobile
 • รู้จักและสามารถใช้ Auto Layout ในการออกแบบหน้า View บนแอพพลิเคชั่นได้
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ยิ้มเก่ง เล่นมุขได้ยิ่งดี ทีม Dev ชอบยิ่งมุขใส่กัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานให้แสดงผลทั้ง Mobile และ Tablet ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนที่คุยกับทีมไว้
 • เรียนรู้แนวทางใหม่ๆ เพื่อเอามาปรับใช้แก้ไขปัญหาของระบบ
 • ดูแลทีม Mobile มีน้องๆในทีม 5-6 คน
 • ต้องพูดรู้เรื่อง เพราะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นด้วย
สมัครเลย

System Analyst

เพียงคุณมี 1 ในคุณสมบัติหลัก ขอแบบแน่นๆ เจ๋งๆ :

 • Object Oriented Programming : ASP.Net C#, C, JAVA, Other
 • Web Programming : HTML, CSS, JavaScript, MVC
 • SQL : MSSQL, MySQL, Oracle, Other

 • และถ้ามี 1 ในนี้ด้วยยิ่งดี
 • การสื่อสารและการประสานงาน, การทำงานเป็นทีม, ความรับผิดชอบสูง, ทุ่มเทและตั้งใจทำงาน, ชอบความท้าทาย

System Analyst เหมาะกับคุณ ก็ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ด้วย (35k-50k):

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในสายงาน Programming หรือ SA
 • สามารถออกแบบระบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และฐานข้อมูลได้
 • เชี่ยวชาญการเก็บความต้องการ, วิเคราะห์ระบบ ออกแบบแอพลิเคชั่น และจัดทำเอกสารประกอบ
 • สามารถวิเคราะห์ระบบงานทางด้านธุรกิจให้เป็นกระบวนการเชิงโปรแกรมได้
 • วางแผนการทำงานได้ดี
 • เชี่ยวชาญทางด้าน Object Oriented, Database, SQL, Report tools
 • สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีมได้อย่างคล่องตัว
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สมัครเลย

Business Development

วุฒิการศึกษา :จบ ปริญญาตรี ทุกสาขา

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/ หญิง อายุ30 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา รักการขาย และการบริการ
 • มีใจรักการขายและทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีความซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน
 • มีทักษะการประสานงานดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้
 • สามารถพูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี-ดีมาก

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ ของธุรกิจ
 • หาช่องทางการขยายธุรกิจ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรม รวมถึงความพึงพอใจความต้องการของลูกค้า วิจัย-ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง การตลาด เพื่อนำมาจัดทำแผนการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ ร่วมวางแผนพัฒนาขยายะธุระกิจใน area ใหม่ๆ และ ร่วมเป็นผู้นำในการนำแผนงานไปใช้ในทางปฏิบัติ
 • รับนโยบายจากผู้บริหารไปดำเนินการ
 • วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลในการพัฒนาโครงการ
 • ร่วมวางแผนพัฒนาโครงการ
สมัครเลย

Team Lead Software QA Engineer

วุฒิการศึกษา :วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ด้าน Software Tester หรือ Software Quality Assurance (QA)
 • มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ศึกษาข้อกำหนดและวิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดเตรียมทำ Test Case สำหรับทดสอบจากเอกสาร
 • ออกแบบ Test Case และ Test Script สำหรับการทดสอบ Web application/Mobile application ที่ browser และ-สมาร์ทโฟน ที่มีแพลตฟอร์มแตกต่างกัน
 • ดำเนินการทดสอบตาม Test Case และ Test Script ในแต่ละ environment
 • Monitor และ Tracking defects ของซอฟต์แวร์ในแต่ละเวอร์ชั่น โดยทำงานร่วมกับทีม Developer
 • สรุปผลการทดสอบ (Test Result) ของระบบ และจัดทำ user manual ของ software ในแต่ละเวอร์ชั่น
สมัครเลย

CRM Manager

วุฒิการศึกษา :-

คุณสมบัติ :

 • อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • ชำนาญเรื่ององค์ความรู้และมีประสบการด้านการขาย
 • เคยผ่านงานเกี่ยวกับ Product ด้านซอฟแวร์มาก่อน
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพอใช้ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CRM จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • รับผิดชอบและทำแผนการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและยอดขายตามที่บริษัทฯ
 • กำหนดพัฒนาความรู้ ของผลิตภัณฑ์และคู่แข่งแก่บุคคลในส่วนของผู้แทนขาย ให้มีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
สมัครเลย

เกี่ยวกับสมัครงาน

เอกสารที่ใช้การสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

สวัสดิการ

 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • เบี้ยขยัน
 • เงินค่าบำเหน็จเกษียณอายุ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ค่ากะ
 • รายได้ต่ำกว่า 11,000 บาท มีสิทธิทานข้าวฟรีทุกมื้อเที่ยง
 • รถรับส่งพนักงาน
 • อื่นๆ ฯลฯ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครทาง E-mail

ติดต่อสมัครงานที่


อีเมล์ : [email protected]

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/88 หมู่ที่1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : 02-784 5888 ต่อ 3212 / 3209
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง : jobthai.com

แผนที่และการเดินทาง สมัครงานออนไลน์