งสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2022

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 152,369,994.00 32.96
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,104,889.00 5.00
3 น.ส.สุธิดา มงคลสุธี 20,632,037.00 4.46
4 น.ส.ภรัณยา รุจนพรพจี 17,250,000.00 3.73
5 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 12,000,448.00 2.60
6 นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 11,235,000.00 2.43
7 นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 5,541,000.00 1.20
8 นายทิวา ชินธาดาพงศ์ 4,665,700.00 1.01
9 น.ส.สุจิตรา โชติพันธุ์วิทยากุล 4,261,641.00 0.92
10 นายสุนทร ด่านเฉลิมนนท์ 4,250,000.00 0.92