งสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2020

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 153,919,994.00 33.30
2 น.ส.สุธิดา มงคลสุธี 20,632,037.00 4.46
3  OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 13,892,252.00 3.01
4 นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 13,170,000.00 2.85
5 นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 9,760,000.00 2.11
6 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 8,291,448.00 1.79
7  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 5,176,094.00 1.12
8 นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 4,100,000.00 0.89
9 นางพัชนา ชวโภคิน 3,664,386.00 0.79
10 นายวรการ วิไลชนม์ 3,477,126.00 0.75
11 น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ 3,348,002.00 0.72
12 นายเอก ตัณฑวิเชียร 3,209,096.00 0.69
13 น.ส.สุจิตรา โชติพันธุ์วิทยากุล 3,158,041.00 0.68
14 นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี 3,128,241.00 0.68
15 นางยุวเรศ ชูสกุล 3,050,000.00 0.66
16 น.ส.ศรุตา มงคลสุธี 3,043,614.00 0.66
17 นางสุพรรณษา อารยะสกุล 2,967,594.00 0.64
18 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,377,469.00 0.51
19 นายสมเกียรติ ลิมทรง 2,323,517.00 0.50