งสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2023

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 167,606,993.00 32.96
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,846,733.00 5.48
3 น.ส.สุธิดา มงคลสุธี 22,695,240.00 4.46
4 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 13,504,992.00 2.66
5 นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 12,358,500.00 2.43
6 นายทิวา ชินธาดาพงศ์ 9,038,070.00 1.78
7 นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 6,980,000.00 1.37
8 นายสุนทร ด่านเฉลิมนนท์ 5,400,000.00 1.06
9 นายพิชญ์ เทวอักษร 5,098,237.00 1.00
10 นายวีระพล งามวงษ์วาน 5,000,000.00 0.98