วิสัยทัศน์

ที.เค.เอส.

เป็นผู้นำทางนวัตกรรมการพิมพ์และบริการแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การดำเนินงาน

 • การสร้างนวัตกรรม

  สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และลดกระบวนการทำงาน

 • การให้ความสำคัญ

  ให้ความสำคัญกับฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์

 • การพัฒนาและขยาย

  พัฒนาและขยายสิ่งพิมพ์ในกลุ่มของ Packing

 • การขยายธุรกิจ

  ขยายธุรกิจด้าน Warehouse and Logistic

 • การพัฒนาและให้ความสำคัญ

  พัฒนาและให้ความสำคัญกับลูกค้ารายใหญ่