วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำและให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจรที่ได้รับการไว้วางใจและดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

พันธกิจ

1. ดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลกําไรและผลตอบแทนที่ดีพร้อมยึดมั่นหลักกาsบรรษัทภิบาล

2. สร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาธุรกิจ สินค้าและบริการที่เป็นเลิศพร้อมทั้ง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้า พันธมิตร

3. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชั่นทางธุรกิจและเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี และรับข้อมูลเชิงลึกจากการผนึกกําลังทางธุรกิจ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร การปรับปรุงกระบวนการผลิต รักษาคุณภาพ งานพัฒนาบุคลากร และการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเกิดความพึงพอใจ รวมถึงดูแลรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

 • 1. ด้านการตลาด

  มุ่งขยายส่วนตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เป็นเลิศที่แตกต่างและเหนือคู่แข่ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 • 2. ด้านการผลิต

  มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน

 • 3. ด้านผู้ถือหุ้น

  ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างกำไร และผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 • 4. ด้านลูกค้า

  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดกระบวนการทำงาน และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

 • 5. ด้านคู่ค้า

  เน้นการดำเนินการภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระยะยาว

 • 6. ด้านพนักงาน

  ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถในการทำงาน ภายใต้สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่ดีในบรรยากาศ การทำงานที่เปิดเผยโปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นในทุกๆ ส่วน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร