ร่วมกิจกรรมตักบาตรสามเณร ภาคฤดูร้อนร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จำนวน 30 รูป