กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดโคกขาม วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและพนักงานได้เข้ากิจกรรมในครั้งนี้ด้วย