เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง เป็นตัวแทน ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด รับมอบโล่รางวัล 3Rs Award โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs ภายในโรงงานได้แก่ Reduce-การลดสร้างของเสีย Reuse-การใช้ซ้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และ Recycle-การแปรรูปมาใช้ใหม่ เช่น การนำขยะย่อยสลายยากมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ หรือการนำน้ำทิ้งกลับมาบำบัดใช้ใหม่ในโรงงาน เป็นต้น ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัด/กำจัด เพิ่มมูลค่าของเสีย เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า และสอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)