กิจกรรม SINSAKHON MINI MARATHON วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร