กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบรั้วบริษัท โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ วันที่ 10 ธันวาคม 2562