เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง เป็นผู้แทนบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ารับมอบโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล (ขวา) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2023 ภายใต้แนวคิด “MIND INSPIRE for Eco 2023” ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการส่งเสริมโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ร่วมกับสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ผ่านมาตรฐานนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) คือโรงงานที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเติมเต็มความยั่งยืนให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในอุตสาหกรรมนั้นได้อย่างแท้จริง