T.K.S.
Transform into

TECH ECOSYSTEM BUILDER

“Become a trusted service provider and tech
ecosystem builder for sustainable growth”T.K.S. GROUP


The company aims to drive the organization by using technology as part of its drive to create new
business, which can be divided into Core Business : Security & Fulfillment Solutions and Tech
Platform and Minor Business : IT Ecosystem, Investment Business which each company will support
to ensure that the transformation of the company will be successful and there are more integrated
services according to the needs of customers

Security & fulfillment Solutions

T.K.S. GROUP BUSINESS UNIT


ผู้นำที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมามากกว่า 68 ปี พร้อมทั้งการนำเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูง
ผสมผสานที่มีความหลากหลายของเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งการให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร
PRODUCTS AND SERVICESSecurity Solutions

ธุรกิจการผลิตและบริการในรูปแบบสิ่งพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลงที่มีมูลค่าDigital Solutions

ธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลให้บริการงานพิมพ์ข้อมูลลูกค้ารวมถึงการบริการร่วมกับระบบ E-SolutionFulfillment Solutions

ธุรกิจการบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งแบบครบวงจรLabel & Packaging Solutions

ธุรกิจการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ

Our customers


ด้วยเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งดำเนินงานภายใต้การรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากล
เช่น ระบบความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001: 2013, มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบการจัดการด้านความสะอาดปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
GMP , HACCP , HALAL ,ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015, ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยISO45001:2018 เป็นต้น

โดยแบ่งเป็นลูกค้าในประเทศและต่างประเทศรวมบริษัทมีฐานกลุ่มลูกค้ามากถึง 2,500 บริษัท แบ่งเป็น กลุ่มธนาคารและการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มร้านค้าปลีกและร้านอาหาร กลุ่มประกันภัยและลิสซิ่ง กลุ่มภาครัฐ กลุ่มการศึกษา กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มการบริการ
กลุ่มโทรคมนาคมและการสื่อสาร กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเครื่องสำอางและยา กลุ่มเครื่องดื่มและอาหาร เป็นต้น