บายและภาพรวมการประกอบธุรกิจบริษัท ที .เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเข้าซื้อขายวันแรกเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2546 นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497 โดยคุณเกรียงและคุณสุชาดา มงคลสุธี ในนาม “แต้ เกียง เซ้ง” ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน และผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจจากเครื่องเขียนมาเป็นผู้ผลิตกระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในต้นปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ครบวงจร โดยมีระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท ทั้งแบบต่อเนื่อง และแบบแผ่น ระบบการพิมพ์ดิจิทัล แบบสีและขาวดำ รวมถึงการบริหารแบบพิมพ์ให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ โดยบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที .เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด “บริษัทย่อย” มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท


นอกจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ดำเนินการอยู่ บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2531 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นหลักในสัดส่วนร้อยละ 38.51 และ กลุ่มบริษัท ซินเน็ค ประเทศไต้หวัน (King’s Eye Investment Ltd.) ในสัดส่วนร้อยละ 34.99 โดยบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“SYNNEX”) มีสถานะเป็นบริษัทร่วม รายได้จากการลงทุนในส่วนนี้ บริษัทฯ รับรู้รายได้ในลักษณะของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม


ต่อมาในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นใน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) จากร้อยละ 79.74 เป็นร้อยละ 97.17 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เช่นบัตรพลาสติก เช็ค ฉลากป้องกันการปลอมแปลง RFID และ Smart Card Reader ปัจจุบัน TBSP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท


ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 984,500,000.00 บาท บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ SABUY ในสัดส่วนร้อยละ 9.68 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY


ทั้งนี้ ในการจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และ TBSP นั้น TBSP จะดำเนินการโอนทรัพย์สิน อันได้แก่ ที่ดิน หนี้สิน รวมถึง ภาระผูกพันทั้งหลาย รวมทั้งหุ้นสามัญในบริษัทย่อย ให้กับ บริษัท ที . เค. เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“SPM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TBSP ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPM และ/หรือ บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด (“MVP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TBSP ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SPM อยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MVP


บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ TBSP จำนวน 150,061,118 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73.48 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,005,022,000.00 บาท ให้แก่ SABUY ซึ่งภายหลังการขายหุ้น TBSP ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TBSP ร้อยละ 25 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP


การจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และ TBSP เป็นการดำเนินการเพื่อปรับแผนธุรกิจสิ่งพิมพ์กระดาษและธุรกิจบัตรพลาสติกของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ และได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทให้เกิดผลผนึก (Synergy) ทั้งด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยรวมส าหรับรักษาฐานธุรกิจเดิมควบคู่ไปกับการหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่


ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน TBSP (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “PTECH”) จ านวน 10,209,711 หุ้น ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ คงสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นของ PTECH ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PTECH


บริษัทฯ เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันแบบครบวงจร โดยการทรานส์ฟอร์ มธุรกิจจาก Security Printing ไปเป็น Tech Ecosystem Builder เพื่อเดินหน้าสู่โลกดิจิทัล อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในกองทุน SeaX Ventures ซึ่งเป็นกองทุนสัญชาติไทย ที่เน้นการลงทุนในสตาร์ทอัพทั่วโลกที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Technology) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบรรลุกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยต่อมาบริษัทฯ ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์สจ ำกัด จากเดิม 50,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ร่วมมือกับ บมจ.ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก (OR) โดย กองทุน ORZON Ventures ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพร่วมลงทุนใน Dezpax บริษัทสตาร์ทอัพผู้ให้บริการโซลูชันบรรจุภัณฑ์ส าหรับธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่และคาเฟ่ ร่วมผลักดันการเติบโตด้านออนไลน์สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร


บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 462,226,467 บาท เป็น 508,449,467 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 46,223,000 หุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ


ต่อมาบริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) จำนวน 25,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SABUY คงเหลือร้อยละ 5.94 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“MSC”) จ านวน 32,4000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MSC เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจการนำเสนอโซลูชั่นและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร โดยมีลักษณะการขายแบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการออกแบบระบบ การดำเนินการติดตั้ง และการซ่อมบำรุงรักษา ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน รวมถึงการจัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสำนักงาน เพื่อคลอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นการต่อยอดจากกลุ่มธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder