จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ รายการเอกสาร ขนาดไฟล์   ไฟล์
1 หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 640 KB   ดาวน์โหลด
2 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 289 KB   ดาวน์โหลด
3 ใบนำฝากชำระเงินค่าจองซื้อ (Bill Payment Pay-In Slip) 148 KB   ดาวน์โหลด
4 แบบสำรวจข้อมูลลูกค้า (KYC) – บุคคลธรรมดา 65 KB   ดาวน์โหลด
5 แบบสำรวจข้อมูลลูกค้า (KYC) – นิติบุคคล 92 KB   ดาวน์โหลด
6 แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 KB   ดาวน์โหลด
7 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น 162 KB   ดาวน์โหลด
8 แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะผู้จองซื้อหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 227 KB   ดาวน์โหลด
9 หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 160 KB   ดาวน์โหลด