Security & fulfillment Solutions

Security Solutions


Security Solutions

Security Solutions เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและบริการแบบพิมพ์ธุรกิจที่มีการป้องกันปลอดการปลอมแปลงมูลค่าสูง ได้แก่ เช็ค (Cheque) สมุดบัญชีเงินฝาก (Passbook) ใบประกาศนียบัตร (Certificate)
อากรสแตมป์หรือสแตมป์สะสมแต้ม (Postage Stamp / Loyalty Stamp) คูปอง (Coupon & Gif Voucher) ระบบข้อสอบ (Examination Management Solution) และอื่นๆ (Other Security Document)
อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งคืองานพิมพ์ธุรกิจเชิงพาณิชย์ เช่น แบบฟอร์มธุรกิจ (Business Forms) ธุรกิจงานพิมพ์แบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นต้น


บริษัทให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าที่มุ่งเน้นการป้องกันสินค้าของตนเองจากการถูกลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลง และเน้นสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ใส่ใจด้วยคุณภาพ ความรวดเร็ว และตอบโจทย์ตรงใจกับความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตเอกสารป้องกันการปลอมแปลงจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช็ค / สมุดบัญชีเงินฝาก

ใบประกาศนียบัตร / คูปอง

อากรแสตมป์ / ตราไปรณียากร /
แสตมป์สะสมแต้ม

ระบบข้อสอบแบบครบวงจร

แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์

เช็ค (Cheque)

เป็นเอกสารทางการเงินอย่างหนึ่งที่สำคัญเปรียบเสมือนเงินสด เพราะสามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้ หรือ ชำระหนี้ให้ผู้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งมีความนิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้น
การป้องกันการปลอมแปลง ต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกส่วน และการเลือกสรร กระดาษชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นแบบ Laser grade พิมพ์พร้อมรหัสหมึกแม่เหล็ก (MICR) คุณภาพสูง ทั้งแบบที่มีลายน้ำ หรือ ใช้ร่วมกับ
รูปแบบการป้องกันการปลอมแปลงอื่นๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาระบบการผลิตเช็คแบบครบวงจรและเป็นผู้นำในการให้บริการอำนวยความสะดวกลูกค้ากลุ่มการเงิน การธนาคารด้วยระบบแบบ Fast-Cheque หรือ Cheque on Demand เป็นรายแรก ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการพิมพ์เช็คที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสั่งซื้อแบบ Online เชื่อมต่อทุกสาขา ทุกจุดบริการ เช่น Call Center โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตฯ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจะดำเนินการสั่งพิมพ์ Encode รหัส ชื่อสาขา ที่อยู่ และชื่อลูกค้าอย่างครบถ้วน และเข้าเล่มพร้อมส่งให้สาขาในเขตเคลียริ่ง กรุงเทพฯ ในเวลาเริ่มเปิดทำการตอนเช้าวันทำการถัดไป โดยธนาคารสามารถจ่ายเช็คให้ลูกค้าธนาคารได้ทันที

สมุดบัญชีเงินฝาก หรือที่เรียกว่า บุ๊คแบงค์ (Book Bank)

หรือ Passbook เป็นเอกสารทางการเงินอย่างหนึ่งที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร เช่น ฝากเงิน โอนเงิน หรือถอนเงิน ปัจจุบันบัญชีเงินฝากมีหลายประเภท เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากกระแสเงินสดรายวัน บัญชีเงินกองทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ใช้ทั้งกระดาษ หมึก พิเศษ รวมถึง กระดาษถ่ายทอดลายเซ็นที่อยู่ด้านหลังของสมุดบัญชีเงินฝาก ซึ่งเป็นกระดาษพิเศษและพิมพ์หมึกเฉพาะในการที่ทำหน้าที่ถ่ายโอนหมึกเมื่อโดนแรงกระแทกจากปลายปากกาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เมื่อต้องการมองเห็นลายเซ็นนั้นต้องใช้เครื่องเรืองแสงยูวี (UV ultra violet light) ในการตรวจสอบเทียบกับลายเซ็นของลูกค้าเมื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารSecurity Solutions - Cheque

Security Solutions - Passbook

ใบประกาศนียบัตร (Certificate) คูปอง (Coupon) บัตรของขวัญ (Voucher)
เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความสำคัญและมีมูลค่าในตัวเอง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสูงที่ต้องมีการป้องกันการปลอมแปลง เช่น ใบหุ้น ประกาศนียบัตร คูปองเงินสด บัตรของขวัญแทนเงินสด เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเรื่องของการออกแบบ กระดาษพิเศษ หมึกพิเศษ หมึกล่องหน โฮโลแกรม ฟลอยด์ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เพื่อต่อต้านการปลอดแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ


Security Solutions – Certificate & Coupon (Voucher)

อากรแสตมป์ (Tax Stamp) ไปรณียากร (Postage Stamp) แสตมป์สะสมแต้ม (Loyalty or CRM stamp)

เป็นสิ่งพิมพ์ที่จำเป็นต้องมีการทำการป้องกันการปลอมแปลงในระดับสูง และมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินสด สามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ
ได้ผลิตนั้น จึงให้ความสำคัญอย่างสูงสุด โดยมีการใช้เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในระดับที่ใกล้เคียงกับการผลิตธนบัตร ทั้งการใช้ซอฟท์แวร์พิเศษในการออกแบบ รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น
กระดาษพิเศษ , หมึกพิเศษ หรือ กาวพิเศษ ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น ซึ่งได้มีการควบคุมการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) เทคนิคการพิมพ์ กระบวนการพิเศษในการใช้เทคโนโลยี
ป้องกันการปลอมแปลง ระบบจัดการข้อมูล ไปถึงจนถึงระบบการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงในระดับสูงนี้ ได้รับการดูแลจัดการเป็นอย่างดีที่สุด


Security Solutions – Tax Stamp, Postage Stamp , Loyalty or CRM stamp

Examination Management System (EMS)

เป็นระบบการให้บริการแบบครบวงจรเรื่องการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อการสอบแข่งขันเข้ารับราชการและการทำงานของภาคเอกชน การสอบวัดสัมฤทธิ์ผลของภาคการศึกษาที่มีรูปแบบการทำงานที่ครบทุกขั้นตอนของการสอบ และบริษัทฯได้มีการแบ่งแยกการทำงานและพื้นที่ออกมาจากการพิมพ์ระบบ Offset security และนำระบบเทคโนโลยีขอมาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า คือ ระบบ WEB เปิดรับสมัคร การชำระเงินค่าสมัคร
การจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และยังมีการนำข้อมูลมาบริหารจัดการทำให้การสอบมีความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบการพิมพ์ที่เป็นการพิมพ์ผสมผสานระหว่างงานพิมพ์ offset กับ การพิมพ์ระบบ Digital ทำให้ข้อสอบมีความถูกต้องแม่นยำ สำหรับผู้สอบ และป้องกันการทุจริตในการสอบทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า ได้รับความถูกต้องแม่นยำ ไม่มีข้อผิดพลาด
ตาม slogans “zero defect” สำหรับลูกค้ามีทั้งกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน


Security Solutions – Examination Management System (EMS)

แบบฟอร์มธุุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ (Business Forms and Commercial Document)

เป็นอีกหนึ่งบริการของบริษัทจากความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์ที่ทันสมัย ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการให้บริการการพิมพ์แบบฟอร์มทางธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ได้อย่างหลากหลาย
ทั้งในรูปแบบแผ่น (Cut Sheet) และแบบต่อเนื่อง (Continuous from) เช่น ซองเงินเดือน (Pay Slip), ซองใส่รหัส (Pin Miller), เอกสารรับรองการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Airways bill),
ใบเสร็จรับเงิน – ใบกำกับภาษี (Receipt / Tax Invoice), สลิปเอทีเอ็ม (ATM Slip), ใบรับฝากเงิน (Pay – in – Slip), ใบถอนเงิน (Withdrawal Slip), ใบปลิว (Leaflet), แผ่นพับต่างๆ (Brochures) เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทำ หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report), ปฏิทิน (Calendar) เป็นต้น โดยลูกค้าจะเป็นผู้ระบุรูปแบบความต้องการเพื่อให้บริษัทจัดพิมพ์

นอกจากนี้ยังมีให้บริการ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms) ประกอบด้วย กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อเนื่องรวมทั้งกระดาษเพื่อการใช้ในสำนักงาน (Office Paper) โดยบริษัท
เป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษความร้อนสำหรับเครื่องโทรสาร กระดาษพิเศษสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า


Security Solutions – Business Forms and Commercial Document

กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms)

ประกอบด้วย กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง

กระดาษเพื่อการใช้ในสำนักงาน (Office Paper)
โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษความร้อนสำหรับเครื่องโทรสาร กระดาษพิเศษสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า