งสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ชื่อบริษัท ทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
สัดส่วนเงินลงทุน
(%)
สิทธิการออกเสียง
(%)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท ที.เค.เอส สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จำกัด 560,000,000 10 100% 100%
บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด 10,000,000 10 100% 100%
บริษัท โกไฟว์ จำกัด 10,000,000 10 58% 58%
บริษัทร่วม
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 847,361,206 1 38.51% 38.51%
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) 244,871,104 1 25% 25%
ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บริษัท ที.เค.เอส สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จำกัด (ถือสัดส่วน 100%)
บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด 90,000,000 5 - -
บริษัท ไทยบริติช ดีโพสต์ จำกัด 34,000,000 10 - -
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด 37,000,000 10 - -
บริษัทร่วมทุน
Myanmar Deco 25
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
40% 40%