งสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

99.99%

บริษัท ที.เค.เอส สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำกัด

ให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและโซลูชั่นแบบครบวงจร

ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อย

99.99%

บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด

ดำเนินกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อย

57.97%

บริษัท โกไฟว์ จำกัด

ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟท์แวร์

ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อย

38.51%

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

ความสัมพันธ์ : บริษัทร่วม

25.00%

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการผลิตบัตรพลาสติกครบวงจรและโซลูชั่นการชำระเงิน

ความสัมพันธ์ : บริษัทร่วม