กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. เข้ารับรางวัลธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) ในพิธีรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566

จัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่ง กลุ่มบริษัทที.เค.เอส. ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวเป็นปีที่ 4 ซึ่งสะท้อนถึงการรักษามาตรฐานและความโปร่งใสของโรงงานได้เป็นอย่างดี

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นโครงการที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งเจ้าหน้าที่ กนอ. ตัวแทนชุมชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่น กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.ได้รักษามาตรฐานโรงงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการ โดยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงงาน