โครงการ T-Tree รุ่นที่1

เปิดแล้ว!! โครงการปลูกผักในพื้นที่บริษัท กับโครงการ T-Tree รุ่นที่ 1 โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการรุ่นแรกจำนวน 69 คน

ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณภาคภูมิ ภูอุดม กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและพนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมเปิดโครงการและเรียนรู้การสาธิตปลูกผัก การดูแลรักษา อย่างถูกวิธี จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาใช้กับโครงการ T-Tree

โดยโครงการ T-Tree จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเกิดการสานสัมพันธ์ร่วมกันของพนักงานและชุมชน

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริม เพื่อก่อให้เกิดรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับรุ่นที่ 2 ที่จะเปิดรับ พนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับบริษัท สามารถติดตามการรับสมัครได้จากคณะดำเนินงานด้าน CSR