TKS ผู้ประกอบธุรกิจ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ

TKS ผู้ประกอบธุรกิจ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ นำโดยนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โชว์ศักยภาพความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังติดหนึ่งใน TOP QUARTILE COMPANIES ในปี 2566 เป็นปีที่ 2 ต่อกัน ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นดำเนินกิจการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ควบคู่การเดินหน้าขยายธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และผู้ลงทุนสถาบัน ด้วยผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป