ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
2565

2564

2563

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

11.48

20.85

6.48

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

14.01

31.20

9.21

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูล ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 (31 ธ.ค. 2566)

รายได้รวม (ล้านบาท)

1,542.91

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

285.52

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.56