ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
2565

2564

2563

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

11.48

20.85

6.48

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

14.01

31.20

9.21

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูล ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 (30 ก.ย. 2566)

รายได้รวม (ล้านบาท)

1,213.30

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

222.97

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.44