การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี:

ประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 [22/03/24]

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ที.ค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุม

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดาวน์โหลด

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจําปี 2567

ดาวน์โหลด

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

ดาวน์โหลด

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานการเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ.ก,ข,ค)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ดาวน์โหลด

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รูปเล่ม)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้าประจำปี 2567 [29/09/23]

การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้าประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ดาวน์โหลด