การพัฒนาความยั่งยืน

เอกสารระบบ ISOประเภทเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศนโยบายระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(ISO22301)

ประกาศนโยบายระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร(FSSC22000-GHPs-HACCP

ประกาศนโยบายระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ(ISO27001)

ประกาศนโยบายระบบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล(ISO27701)

ประกาศนโยบายอาหารฮาลาล(HALAL)

ประกาศนโยบายระบบการบริหารคุณภาพ(ISO9001)

ประกาศนโยบายระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO14001)

นวัตกรรมเครื่อง JITTA