วิสัยทัศน์
OUR VISION

“เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการไว้วางใจ
และสร้างเทคโนโลยีเพื่อเสริม
ศักยภาพและการเติบโตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ  OUR MISSION

1

ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
สร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดี
พร้อมยึดมั่นหลักการบรรษัทภิบาล

3

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชัน
ทางธุรกิจและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี
และรับข้อมูลเชิงลึกจากการผนึกกำลัง
ทางธุรกิจ


2

สร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนา
ธุรกิจสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ
พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าและคู่ค้าพันธมิตร

4

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
การปรับปรุงกระบวนการผลิต รักษา
คุณภาพงาน พัฒนาบุคลากร
และการจัดการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดเกิดความพึงพอใจ
รวมถึงดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

TKS

Trust - เชื่อใจกัน
ซื่อสัตย์ จริงใจ ไว้ใจมีทัศนคติที่ดิ มีความรับผิดชอบในหน้าที่เคารพและให้เกียรติกัน

Knowledge - ใฝ่รู้
หมั่นศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

Synergy - รวมพลังกัน
มีส่วนร่วม สามัคคี แบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

We Can
เชื่อมั่น มุ่งมั่น ตั้งใจลงมือทำอย่างเต็มที่

กลยุทธ์การดำเนินงาน  STRATEGY

ด้านพนักงาน

ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนา
ความสามารถในการทำงาน ภายใต้
สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่ดี
ในบรรยากาศการทำงานที่เปิดเผย
โปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความ
กระตือรือร้นในทุกๆ ส่วนก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร

ด้านคู่ค้า

เน้นการดำเนินการภายใต้การ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือ
ในระยะยาว

ด้านลูกค้า

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อลดกระบวนการทำงานและสร้าง
ความมั่นใจ ความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ด้านการตลาด 

มุ่งขยายส่วนตลาดด้วยผลิตภัณฑ์
และบริการ ที่เป็นเลิศที่แตกต่าง
และเหนือคู่แข่ง เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

ด้านการผลิต

มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัย
และพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่า
ทั้งด้านสินค้า บริการและ
กระบวนการทำงาน

ด้านผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างกำไร
และผลตอบแทนที่ดี ตลอดจน
มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
OUR MISSION

1

ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
สร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดี
พร้อมยึดมั่นหลักการบรรษัทภิบาล

2

สร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนา
ธุรกิจสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ
พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าและคู่ค้าพันธมิตร


3

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชัน
ทางธุรกิจและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี
และรับข้อมูลเชิงลึกจากการผนึกกำลัง
ทางธุรกิจ

4

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
การปรับปรุงกระบวนการผลิต รักษา
คุณภาพงาน พัฒนาบุคลากร
และการจัดการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดเกิดความพึงพอใจ
รวมถึงดูแลรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม