งบการเงิน

ดาวน์โหลดงบการเงิน

2566

งบการเงิน

วันที่

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

27 ก.พ. 2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

13 พ.ย. 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

11 ส.ค. 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ค. 2566

2565

งบการเงิน

วันที่

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

23 ก.พ. 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

10 พ.ย. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

08 ส.ค. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

09 พ.ค. 2565

2564

งบการเงิน

วันที่

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

25 ก.พ. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ย. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

11 ส.ค. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

13 พ.ค. 2564

2563

งบการเงิน

วันที่

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

02 มี.ค. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

13 พ.ย. 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

13 ส.ค. 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค. 2563

2562

งบการเงิน

วันที่

ดาวน์โหลด

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
(แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36(1) การอนุมัติจ่ายเงินปันผล

21 ก.พ. 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

20 ก.พ. 2563