สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น“หลักการ”

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

แนวทางปฏิบัติ

  • กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกันการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  • กำกับดูแลมิให้คณะกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
  • ส่งเสริมให้มีการดำรงสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) อย่างน้อยมากกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
  • ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  • กรณีผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลง
ระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
  • ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ