การพัฒนาความยั่งยืน

การพัฒนาความยั่งยืนเอกสารด้านนโยบายต่าง ๆประเภทเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

นโยบายแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครอง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายภาษี

นโยบายการกำหนด Credit Term สำหรับคู่ค้า

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายด้านมนุษยชน

ข้อบังคับบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ

คู่มือบรรษัทภิบาล

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณ ที.เค.เอส.

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน