รายงานประจำปี

รายงานประจำปีเป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบถึงข้อมูลนโยบายและภาพรวมของการ

ประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง

ข้อมูลหลักทรัพย์ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ

56-1 ONE REPORT

2566


เอกสารแนบ แบบ 56-12563

รายงานประจำปี

2562

รายงานประจำปี


2561

รายงานประจำปี

2560

รายงานประจำปี


2559

รายงานประจำปี


2558

รายงานประจำปี2557

รายงานประจำปี

2556

รายงานประจำปี


2555

รายงานประจำปี

2554

รายงานประจำปี


2553

รายงานประจำปี

2552

รายงานประจำปี


2551

รายงานประจำปี

2550

รายงานประจำปี


2548

รายงานประจำปี