รายงานประจำปี

รายงานประจำปีเป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบถึงข้อมูลนโยบายและภาพรวมของการ

ประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง

ข้อมูลหลักทรัพย์ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ

56-1 ONE REPORT


2563

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1


2562

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

2561

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1


2560

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

2559

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1


2558

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

2557

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1


2556

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

2555

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1


2554

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

2553

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1


2552

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

2551

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1


2550

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

2548

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1