นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายและการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวม
ของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ใน
แต่ละปี โดยจำนวนเงิน ปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

บริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมาย
และสำรองต่างๆ ทั้งหมด ในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีการขาดทุนสะสมในส่วน
ของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจำเป็น และ ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ตารางข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หลักทรัพย์

วันที่คณะกรรมการ
มีมติ

วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย

วันที่จ่าย
เงินปันผล

ประเภท
เงินปันผล

เงินปันผล
(บาท/หุ้น)

วันผล
ประกอบการ

TKS

23/02/66

13/03/66

08/05/66

เงินปันผล

0.30

01/01/65-31/12/65

TKS

08/08/65

22/08/65

07/09/65

เงินปันผล

0.12

01/01/65-30/06/65

TKS

24/02/65

14/03/65

10/05/65

เงินปันผล

0.30

01/01/64-31/12/64

TKS

24/02/65

14/03/65

10/05/65

หุ้นปันผล

10 : 1

01/01/64-31/12/64

TKS

11/08/64

25/08/64

07/09/64

เงินปันผล

0.10

01/01/64-30/06/64

TKS

01/01/64

15/03/64

21/05/64

เงินปันผล

0.20

01/07/63-31/12/63 และกำไรสะสม

TKS

11/08/63

27/08/63

10/09/63

เงินปันผล

0.06

01/01/63-30/06/63 กำไรสุทธิ

TKS

19/02/63

19/03/63

18/05/63

เงินปันผล

0.40

01/07/62-31/12/62 และกำไรสะสม

TKS

07/08/62

21/08/62

06/09/62

เงินปันผล

0.40

01/01/62-30/06/62

TKS

22/02/62

14/03/62

17/05/62

เงินปันผล

0.37

01/07/61-31/12/61 และกำไรสะสม

TKS

22/02/62

14/03/62

17/05/62

หุ้นปันผล

10 : 1

01/07/61-31/12/61 และกำไรสะสม

TKS

14/08/61

30/08/61

14/09/61

เงินปันผล

0.18

01/01/61-30/06/61

TKS

26/02/61

23/03/61

18/05/61

เงินปันผล

0.52

01/07/60-31/12/60 และกำไรสะสม

TKS

15/08/60

28/08/60

13/09/60

เงินปันผล

0.15

01/01/60-30/06/60

TKS

24/02/60

16/03/60

19/05/60

เงินปันผล

0.50

01/07/59-31/12/59

TKS

15/08/59

30/08/59

13/09/59

เงินปันผล

0.15

01/01/59-30/06/59

TKS

26/02/59

28/03/59

19/05/59

เงินปันผล

0.40

01/07/58-31/12/58

TKS

13/08/58

20/08/58

11/09/58

เงินปันผล

0.10

01/01/58-30/06/58

TKS

27/02/58

30/03/58

20/05/58

หุ้นปันผล

0.30

01/07/57-31/12/57 และกำไรสะสม

TKS

27/02/58

30/03/58

20/05/58

เงินปันผล

10 : 1

01/07/57-31/12/57 และกำไรสะสม

TKS

11/08/57

29/08/57

10/09/57

เงินปันผล

0.40

01/01/57-30/06/57

TKS

25/02/57

25/02/57

19/05/57

เงินปันผล

0.15

01/07/56-30/12/56

TKS

25/02/57

25/02/57

19/05/57

หุ้นปันผล

0.40

01/07/56-30/12/56

TKS

13/08/56

27/08/56

13/09/56

เงินปันผล

10 : 1

01/01/56-30/06/56

TKS

27/02/56

28/03/56

17/05/56

หุ้นปันผล

0.10

01/07/55-31/12/55

TKS

27/02/56

28/08/55

17/05/56

เงินปันผล

5 : 1

01/07/55-31/12/55

TKS

14/02/55

13/03/55

13/09/55

เงินปันผล

0.25

01/01/55-30/06/55

TKS

22/02/55

10/05/54

17/05/55

เงินปันผล

0.10


TKS

24/02/54

26/08/53

25/05/54

เงินปันผล

0.32

01/07/53-31/12/53

TKS

11/08/53

16/03/53

10/09/53

เงินปันผล

0.25

01/01/53-30/06/53

TKS

02/03/53

11/03/52

27/05/53

เงินปันผล

0.08

01/01/52-31/12/52

TKS

25/02/52

23/09/51

06/05/52

เงินปันผล

0.01

01/01/51-31/12/51

TKS

11/09/51

05/03/51

06/10/51

เงินปันผล

0.011

01/01/51-30/06/51

TKS

25/02/51

27/09/50

25/04/51

เงินปันผล

0.10


TKS

17/09/50

02/04/50


เงินปันผล

0.10


TKS

20/02/50


25/05/50

เงินปันผล

0.20

01/01/49-31/12/49