ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 25 ส.ค. 2566 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

8,806


% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

98.06

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 14 มี.ค. 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

8,164


% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

57.70

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

ลำดับ

ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

1

บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด

167,606,993

32.96

2

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

27,846,733

5.48

3

น.ส. สุธิดา มงคลสุธี

22,695,240

4.46

4

นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี

13,504,992

2.66

5

นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์

12,358,500

2.43

6

นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์

9,038,070

1.78

7

นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์

6,980,000

1.37

8

นาย สุทร ด่านเฉลิมนนท์

5,400,000

1.06

9

นาย พิชญ์ เทวอักษร

5,098,237

1.00

10

นาย วีระพล งามวงษ์วาน

5,000,000

0.98