ประชุมผู้ถือหุ้น TKS ประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติทุกวาระที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 127.11 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และสำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท กำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา