โครงการ K-Keep “ขยะสร้างบุญ เปลี่ยนทิ้งเป็นทุน เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านสันดาบ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร”

ปี 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.ได้รณรงค์ให้พนักงานตระหนักในเรื่องการแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมโครงการ CSR กับบริษัทฯโดยมีวัตถุประสงค์:

1.เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างความตระหนัก ให้ความรู้กับพนักงานในการคัดแยกขยะ ของเสีย และนำกลับมาใช้ประโยชน์

2. เพื่อนำรายได้จากการคัดแยกของเสียสมทบโครงการต่างๆ

3.เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปของเสีย ส่งมอบให้กับโรงเรียนในชุมชนโคกขาม

4.เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร Zero Waste to Landfill

5.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเกิดการสานสัมพันธ์ร่วมกันของพนักงานและชุมชน

ในปี 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.ได้แยกขยะและบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านสันดาบ จำนวน 1,162.5 กิโลกรัม