Eco Factory

โครงการ Eco Factory (โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) นำโดยคุณภาคภูมิ กูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง ผู้บริหาร คณะทำงานนำโดย คุณณัฐิมา โพธิ์แดง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและพนักงาน T.K.S. ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการนี้เพื่อขอรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยโครงการนี้ได้มุ่งเน้นให้โรงงานมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีความเกื้อกูลกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – กรกฏาคม 2559 และบริษัท T.K.S. ได้รับการตรวจประเมินและพิจารณารับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒน์ สวัสดิ์ชูโต (ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) ร่วมการตรวจในครั้งนี้ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 17.00 ณ ห้องพญาสัตบรรณ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)