กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณภาคภูมิ ภูอุดมรองกรรมการผู้จัดการร่วมกับพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค