กิจกรรมปลูกป่า ยิง Seed Bomb

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี ร่วมกับพนักงานบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยยิง Seed Bomb จำนวน 1,500 เม็ด เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตไว้เป็นมรดกของชาติ จ. เพชรบุรี