โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ขึ้นรับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า TKS เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ Happy Workplace จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)