การต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้นโยบายคอร์รัปชั่น โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 บริษัทจัดให้มีการให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจิตสำนึกและการตระหนักถึงการทุจริตและคอร์รัปชั่น ให้กับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท TKS และได้มีการทบทวนคุณสมบัติต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นประกาศเจตนารมณ์ในการขอรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ต่อไป